ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Verbs&Tenses อังกฤษสะดวกรู้ ฉบับ กริยา 3 ช่อง
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : TBooksmith
ผู้แต่ง : กมลวรรณ ต่างใจ, William Joseph Klinkenberg
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ความตั้งใจในการทำหนังสือเลมนี้เพื่อใหทุกทานที่สนใจศึกษา กริยา และTense ภาษาอังกฤษ ไดใชเปนคูมืออางอิง โดยแบงเปนสองสวนหลัก คือ สวนที่ 1 การทำความเขาใจ Tense ทั้ง 12 สวนที่ 2 การกระจายกริยา (Conjugation) ใน Tense ตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดเห็นภาพอยางชัดเจน วากริยาตัวเดียวกันใน Tense ตางๆ นั้นกระจายไดหรือเขียนไดเปนแบบไหนอยางไรบาง ภาษาไทย ฉันไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ ภาษาอังกฤษ I went to school yesterday. (go) ภาษาไทย ฉันจะไปโรงเรียนพรุงนี้ ภาษาอังกฤษ I will go to school tomorrow.