ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505)
หมวด : เศรษฐศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  หนังสือเรียนวิชา "เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505)" หมวดวิชาทักษะชีวิตเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาประกอบด้วย สถานการณ์ของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน สถานการณ์โลกในปัจจุบันและโลกยุคโลกาภิวัตน์ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของไทย การเมืองการปกครองของไทยและวิกฤตการเมืองไทย เป็นต้น ซึ่งทุกบทเรียนมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลการเรียนรู้ และใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะในการปฏิบัติ รวมทั้งได้นำหลักการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาบูรณาการในเนื้อหาการเรียน เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองบนพื้นฐานความรู้ด้านอาเซียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ